Hlavná stránka Užitočné informácie Jazykové certifikáty Praktické rady pred skúškou

Rady na Cambridge certifikát

 

Prečo Cambridge certifikát?

Táto medzinárodná jazyková skúška je uznávaná na väčšine univerzít a u mnohých zamestnávateľov nielen na Slovensku ale aj na celom svete. V Slovenskej republike je už skúška Cambrigde ESOL od úrovne B2 považovaná za náhradu maturity z angličtiny. Certifikát Cambridge ESOL je administrovaný British Council Slovakia.

 

Zoznam Cambridge skúšok je nasledovný:
Existuje 5 stupňov, v ktorých možno vykonať skúšku na certifikát Cambrigde ESOL v oblasti General English.

Najväčší počet skúšok sa vykonáva na stupňoch:

FCE (First Certificate in English) a

CAE (Certificate in Advanced English).

Pre deti sú určené nižšie stupne:

KET (Key English Test) a

PET (Preliminary English Test).

Náročný stupeň CPE (Certificate of Proficiency in English) je určený najmä pre študentov, ktorý ovládajú angličtinu na vysokej úrovni a bežne nie je potrebné, aby dokladovali jej znalosť.

Cambrigde skúšky:

Skúška Úroveň CEF Vhodnosť skúšky
KET A2 Začiatočníci alebo deti; testuje ovládanie základov písomnej a ústnej komunikácie v AJ.
PET B1 Mierne pokročilí alebo mládež; testuje ovládanie bežnej písomnej a ústnej komunikácie v AJ.
FCE B2 Pokročilí alebo dospelí; testuje ovládanie širokej škály písomnej a ústnej  komunikácie v AJ.
CAE C1 eľmi pokročilí; testuje ovládanie komunikácie s ľahkosťou v bežnom živote.
CPE C2 Študenti ovládajúci AJ na veľmi vysokej úrovni; testuje ovládanie AJ bez akýchkoľvek problémov v rôznych životných situáciách.

 

Ako prebieha registrácia a všetky činnosti spojené s vydaním certifikátu Cambridge ESOL?

1. Vzdelávacie centrum SALMIA vykoná registráciu svojho klienta na skúšku Cambridge ESOL.
2. Vzdelávacie centrum SALMIA ohlási klientovi presný dátum a čas vykonania skúšky.
3. Kandidát na certifikát získa od skúškového oddelenia British Council pokyny, a to čas a miesto  konania skúšky v dostatočnom predstihu (minimálne 2 týždne vopred).
4. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude certifikát úspešného kandidáta zaslaný do Vzdelávacieho centra SALMIA, kde si ho klient môže prevziať.

 

Aký stupeň Cambridge skúšky je pre záujemcu vhodný?

Presné zaradenie záujemcu vyplýva z vykonania vstupného testu vo vzdelávacom centre SALMIA.(písomne na papier alebo prostredníctvom testu na počítači – priamo vo vzdelávacom centre alebo  cez internet). Pri jeho vypĺňaní je potrebné zadať účel, na ktorý je test písaný a teda "Zistiť úroveň Cambridge skúšky". Počas vypĺňania sa zobrazia odporúčania na aký stupeň by sa mal klient prihlásiť. Výsledok testu bude analyzovaný a reprodukovaný klientovi spolu s odporúčaním.

 

Čo v prípade, ak vstupný test ukáže, že znalosti klienta nie sú dostatočné pre prihlásenie sa na skúšku?

Každý prípad vyžaduje osobitné konzultácie so vzdelávacím centrom. Je však vhodné zlepšiť si angličtinu aktívnou účasťou na kurzoch všeobecnej angličtiny.

Má klient istotu, že certifikát získa?

V prípade, že má klient záujem prihlásiť sa na pripravný kurz, už na prvých lekciách vypracuje písomnú časť skúšky na certifikát. Lektor ju posúdi spolu s ústnym prejavom a na základe toho vydá odporúčanie prihlásiť sa na skúšku. Z dlhoročných skúseností vyplýva, že po zodpovednom štúdiu počas prípravy nastáva úspešné zvládnutie skúšky na certifikát.

 

Je prípravný kurz naozaj dôležitý?

V prvom rade je potrebné uvedomenie si potreby prípravného kurzu samotným klientom. Taktiež  existuje len jeden pokus na skúšku. Zisk certifikátu Cambridge nie je podmienený absolvovaním prípravného kurzu. Naše vzdelávacie centrum však takýto prípravný kurz vzhľadom na náročnosť skúšky jednoznačne odporúča. Dlhoročné skúsenosti vypovedajú o pozitívnych aspektoch prípravného kurzu, a to istota, redukcia chýb, zníženie neistoty a v neposlednom rade nenahraditeľné komunikačné cvičenia s lektorom.

 

Na prípravný kurz sa treba prihlásiť:

Na prípravný kurz sa možno prihlásiť v Teaching Centre v Bratislave alebo v inej jazykovej škole. Množstvo učebných materiálov a kníh možno nájsť v dobrých kníhkupectvách. British Council Slovakia ponúka možnosť zakúpenia si vzorových testov na Cambridge ESOL.

Na skúšku je potrebné prihlásiť sa v riadnom termíne a to v predstihu 2 mesiacov pred skúškou na certifikát. Neskoršia registrácia je možná mesiac pred skúškou, je však drahšia.

 

Ako prebieha prihlasovanie na prípravný kurz?

V prvom rade je dôležité vykonať vstupný test a nájsť si vhodný prípravný kurz na skúšky. Tieto sú označené FCE a CAE. Odporúča sa prihlásiť sa na kurzy v dostatočnom predstihu. Prihlásiť sa možno osobne alebo elektronicky.

 

Aký prospech prinesie prípravný kurz na Cambridge skúšku?

Cieľom kurzu je komplexná príprava na vykonanie skúšky. Zameriava sa na gramatiku a úlohy náročné pre istú skupinu/ jednotlivca.

Konkrétne príprava na FCE a CAE poskytuje celkovú prípravu a nácvik priebehu skúšky.

 

Skúška Dátum skúšky Hovorenie Registr. Neskorá registr. Cena EUR Úroveň CEF
FCE
First Certificate in English
Sat 10 Mar 2012 Coming soon 01 Jan–20 Jan 2012 21 Jan–13 Feb 2012 170 B2
CPE
Certificate of Proficiency in English
Sat 10 Mar 2012 10 Mar 2012 01 Jan–27 Jan 2012 28 Jan–15 Feb 2012 190 C2
CAE
Certificate in Advanced English
Sat 17 Mar 2012 Coming soon 01 Jan–20 Jan 2012 21 Jan–20 Feb 2012 180 C1
FCE
First Certificate in English
Sat 9 Jún 2012 Coming soon 19 Mar–13 Apr 2012 14 Apr–7 Máj 2012 170 B2
FCE
First Certificate in English
Tue 12 Jún 2012 Coming soon 19 Mar–13 Apr 2012 14 Apr–10 Máj 2012 170 B2
CAE
Certificate in Advanced English
Wed 13 Jún 2012 Coming soon 19 Mar–13 Apr 2012 14 Apr–10 Máj 2012 180 C1
CPE
Certificate of Proficiency in English
Thu 14 Jún 2012 14 Jún 2012 19 Mar–17 Apr 2012 14 Apr–18 Máj 2012 190 C2
FCE
First Certificate in English
Fri 27 Jún 2012 27 Jún 2012 14 Máj–15 Jún 2012 16 Jún–02 Jul 2012 170 B2
PET
Preliminary English Test
Thu 01 Mar 2012 01 Mar 2012 01 Jan–27 Jan 2012 28 Jan–15 Feb 2012 115 B1
KET
Key English Test
Fri 01 Jún 2012 01 Jún 2012 26 Mar–23 Apr 2012 24 Apr–02 Máj 2012 99 A2
PET
Preliminary English Test
Fri 01 Jún 2012 01 Jún 2012 26 Mar–23 Apr 2012 24 Apr–02 Máj 2012 115 B1
ILEC
International Legal English Certificate
Sat 17 Mar 2012 17 Mar 2012 09 Jan–07 Feb 2012 08 Feb–22 Feb 2012 255 B2–C1
ICFE
International Certificate in Financial English
Sat 17 Mar 2012 17 Mar 2012 09 Jan–07 Feb 2012 08 Feb–22 Feb 2012 200 B2–C1
ILEC
International Legal English Certificate
Sat 12 Máj 2012 12 Máj 2012 05 Mar–04 Apr 2012 05 Apr–17 Apr 2012 255 B2–C1
ICFE
International Certificate in Financial English
Sat 12 Máj 2012 12 Máj 2012 05 Mar–04 Apr 2012 05 Apr–17 Apr 2012 200 B2–C1
BEC Preliminary
Business English Certificate Preliminary
Sat 19 Máj 2012 19 Máj 2012 12 Mar–09 Apr 2012 10 Apr–24 Apr 2012 120 B1
BEC Higher
Business English Certificate Higher
Sat 26 Máj 2012 26 Máj 2012 12 Mar–09 Apr 2012 10 Apr–30 Apr 2012 187 C1
BEC Vantage
Business English Certificate Vantage
Sat 02 Jún 2012 02 Jún 2012 12 Mar–09 Apr 2012 10 Apr–04 Máj 2012 175 B2

Niektoré skúšky sa konajú len v Bratislave.

 

Ako sa zaregistrovať na skúšku?

Registrácia je možná cez prihlásenie sa vo vzdelávacom centre alebo v British Council či on-line na http://examinations.britishcouncil.org. Potvrdením registrácie je spätný e-mail. Platnosť registrácie začína plynúť až po úhrade poplatku za skúšku v priebehu registračného obdobia. S účinnosťou od leta 2011 sa vydávajú Cambridge certifikáty bez diakritiky.

Platba:

Číslo účtu  2008470006

Kód banky  8130 Citibank (Slovakia) a.s.

Variabilné symboly  44 + zákaznícke číslo (Customer Reference Number), ktoré Vám pridelí systém v pri on-line registrácii (napr. 44845, ak je Vaším číslom C845K)

Ako to vyzerá pred skúškou a počas nej?

Po úspešnej registrácii obdrží záujemca najneskôr 3 týždne pred konaním skúšky pozvánku – list/e-mail s upresnením dátumu, času a miesta konania skúšky. Ak v tomto čase klient pozvánku neobdrží, je potrebné obrátiť sa na jazykovú školu alebo British Council, cez ktoré registrácia prebehla.

Na skúšku je potrebné prísť načas s platným preukazom totožnosti – občiansky preukaz/ cestovný pas.

 

Kedy a kde si môže klient vyzdvihnúť certifikát?

Kandidáti, ktorí sa prihlásili cez jazykové školy dostanú výsledky aj certifikáty od jazykových škôl.

Najskôr sa zasiela oznam o výsledku. Vydávanie certifikátov prebieha neskôr. Aby nedošlo k ich poškodeniu, je možné vyzdvihnúť si ich osobne v British Council s platným občianskym preukazom alebo pasom. Na prevzatie druhou osobou je potrebné poverenie. Certifikáty sú samozrejme zasielané aj poštou.

 

Možno presunúť termín skúšky alebo dostať poplatok späť?

Termín ani stupeň skúšky nie je možné meniť. Presun z jedného centra do druhého je možný iba pre všetky časti skúšky a iba v priebehu daného registračného obdobia.

Ak záujemca nemôže vykonať skúšku zo zdravotných dôvodov, alebo pre chorobu, má nárok na vrátenie 75 % z poplatku za skúšku. Poplatok za neskorú registráciu však nemožno vrátiť. Je nevyhnutné vyplniť žiadosť o vrátenie poplatku spolu s potvrdením od lekára a zaslať ju na adresu British Council Bratislava, Examinations Services, Panska 17, 811 01 Bratislava, a to najneskôr 1 týždeň po termíne skúšky.

 

Viac informácií na zákazníckom centre; na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na 02/5443 1074.